Правила и условия

Въведение

Тези стандартни Общи условия за уебсайтове, написани на тази уеб страница, управляват използването на този уебсайт. Тези Условия ще бъдат приложени изцяло и ще повлияят върху използването на този уебсайт. С използването на този уебсайт сте се съгласили да приемете всички условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някой от тези стандартни Общи условия на уебсайта.

Правата на интелектуална собственост
Освен съдържанието, което притежавате, съгласно настоящите Общи условия, BGJenata.info и / или неговите лицензодатели притежават всички права върху интелектуална собственост и материали, съдържащи се в този уебсайт.

На вас е предоставен ограничен лиценз само за целите на преглеждането на материалите, съдържащи се в този уебсайт.

Ограничения

Специално сте ограничени от всички изброени по-долу:

  • публикуване на материали на уебсайтове в други медии;
  • продажбата, подлицензирането и / или комерсиализирането по друг начин на материали на уебсайта;
  • публично представяне и / или показване на материали на уебсайтове;
  • използването на този уебсайт по начин, който е или може да навреди на този уебсайт;
  • използването на този уебсайт по какъвто и да е начин, който влияе върху достъпа на потребителя до този уебсайт;
  • използването на този уеб сайт в нарушение на приложимите закони и подзаконови актове или по какъвто и да е начин може да навреди на уебсайта или на всяко лице или бизнес субект;
  • ангажиране с извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или всяка друга подобна дейност във връзка с този уебсайт;
  • като използвате този уебсайт, за да се занимавате с реклама или маркетинг.

Някои зони на този уебсайт са ограничени от достъпа ви и BGJenata.info може допълнително да ограничи достъпа ви до всички части на този уебсайт по всяко време по абсолютна преценка. Всеки потребителски идентификатор и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и вие също трябва да запазите конфиденциалност.

Вашето съдържание

В тези стандартни Общи условия за уебсайтове „Вашето съдържание“ ще означава всеки аудио, видеоклип, изображения или друг материал, който избирате да се показва на този уебсайт. Чрез показването на вашето съдържание Вие предоставяте на BGJenata.info неизключителен, неотменяем, подлежащ на лицензиране лиценз за цял свят, който да го ползвате, възпроизвеждате, адаптирате, публикувате, превеждате и разпространявате на всички медии.

Вашето съдържание трябва да е ваше собствено и не трябва да навлиза в права на трети страни. BGJenata.info си запазва правото да премахва всяко ваше съдържание от този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Няма гаранции

Този уебсайт се предоставя „така, както е“, с всички грешки, и BGJenata.info не изразява никакви представителства или гаранции от какъвто и да било вид, свързан с този уебсайт или материалите, съдържащи се в този уебсайт. Също така, нищо, което се съдържа в този уебсайт, не трябва да се тълкува като съветване за вас.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай BGJenata.info, нито някой от нейните служители, директори и служители не носи отговорност за каквото и да било произтичащо от или по какъвто и да е начин свързано с използването на този уебсайт, независимо дали това е по договор. BGJenata.info, включително нейните служители, директори и служители, не носи отговорност за каквито и да е косвени, последващи или специални задължения, произтичащи от или по какъвто и да е начин, свързани с използването на този уебсайт.

Делимост

Ако някоя от клаузите на настоящите условия се окаже невалидна съгласно приложимото законодателство, тези разпоредби се заличават, без да се засягат останалите разпоредби в настоящото.

Промяна на условията

BGJenata.info е разрешено да преразгледа тези Условия по всяко време, както сметне за уместно, и с използването на този Уебсайт се очаква да прегледате тези Условия на регулярна основа.

Назначение

BGJenata.info има право да прехвърля, прехвърля и възлага на своите права и / или задължения по настоящите Условия без никакво уведомление. Въпреки това, нямате право да прехвърляте, прехвърляте или възлагате подизпълнители на вашите права и / или задължения по настоящите Условия.

Цялостно споразумение

Тези Условия съставляват цялото споразумение между BGJenata.info и Вие във връзка с използването на този Уебсайт и заместваме всички предварителни споразумения и разбирания.